Екип

доц. д-р Светослав Гаров, дм


Образование

 • Завършва средното си образование в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в гр. Бургас;
 • 2001 г. придобива първа ОКС „магистър“ във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – София, с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“;
 • 2014 г. – второ висше образование в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве, МУ – София, с професионална квалификация „здравен мениджър“;
 • 2019 г. – завършва трето висше образование „Психология на управлението“ във Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.


Специализации

 • 2019 г. – призната специалност „Икономика на здравеопазването“ към МУ – София;
 • от 2019 г. се обучава по втора специалност „Медицинска педагогика“ към МУ – София.

Професионален път

 • От 2001 г. и понастоящем практикува като лекар по дентална медицина (стоматолог) в частната си практика.

Академично развитие

 • 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Научноизследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. Анализ и перспективи пред управлението им“ във ФОЗ, МУ – София, и придобива ОНС „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“;
 • След конкурс е назначен за асистент във ФОЗ, МУ – София, а по-късно заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ – София, и става административен отговорник на катедрата.
 • От 2019 г. е избран за секретар на Департамента по езиково обучение и спорт (ДЕОС) при МУ – София;
 • 2019 г. след конкурс е назначен за доцент към катедра „Медицинска педагогика“ във ФОЗ, МУ – София.

Автор и съавтор е на научни монографии, учебни помагала и над 100 научни статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, в това число и такива с импакт фактор.
Изнася доклади пред национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Участник е в редица научноизследователски проекти – два финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и два към Съвета по медицинска наука към МУ – София. Ментор е по проекта „Студентски практики“, осъществен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Член е на престижни професионални организации и сдружения: Общото събрание на МУ – София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българския зъболекарски съюз, Българското научно дружество по обществено здраве, Българското научно стоматологично дружество, Българското дружество по медицинско образование и др.

Владее писмено и говоримо английски и немски език.

Еmail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.